De Gietbouwcampagne

Gietbouw is één van de gehanteerde bouwmethodes in Nederland. Informatie over gietbouw vindt u op de nieuwe site, www.gietbouwcentrum.nl, welke door RMC (okt 2007) is ontwikkeld. RMC heeft met name de meeste content geschreven en vormgegeven.

De totale campagne bestaat uit een grote hoeveelheid activiteiten en promotiemiddelen, waarbij verschillende marketing en communicatietechnieken zijn gehanteerd.

Onderdelen van de campagne

 • Marktonderzoek Gietbouw in de woningbouw
 • Markt-, Product- en SWOT-analyses 
 • Formuleren van doelstellingen 
 • Ontwikkelen voorlichtings- en communicatieprogramma Gietbouw 
 • Bijeenbrengen van alle partijen die deel uitmaken van het Gietbouwproces
 • Product- en procesoptimalisatie bouwmethode Gietbouw 
 • Opzet van regionale betoncentra van waaruit persoonlijke advisering plaats kan vinden
 • Stimulering van toeleveranciers en gietbouwers om te innoveren en te ontwikkelen in het gietbouwproces.


Beschrijving van de gietbouwcampagne.

De campagne bestaat tot nu toe uit ruwweg vier campagneperioden met ieder zijn specifieke doelstelling.

1. Opzetten van een Stichting waaruit de campagne geleid wordt. Het ontwikkelen van verschillende communicatiemiddelen die bekendheid aan de activiteit geven.
2. Ontwikkelen van communicatiemiddelen met meer inhoudelijke kennis omtrent de bouwmethode gietbouw.
3. Persoonlijke opvolging in de vorm van adviescentra ter ondersteuning van alle communicatieactiviteiten die centraal ontwikkeld zijn.
4. Ontwikkeling en innovatie stimuleren bij alle marktpartijen die een essentiële rol spelen in het Gietbouwproces
5. Resultaat tot 2004.

1. Opbouwfase

•  Opzet van een Campagnebureau
Opzetten van een organisatie die serviceverlenend is en als vraagbaak kan functioneren naar de diverse doelgroepen; zowel richting aanbieders als naar afnemerszijde.
•  Marktmonitor
Een 0-meting naar de positie van de bouwmethode Gietbouw Opzet en laten uitvoeren van periodiek onderzoek naar gebruik en toepassing van Gietbouw, zodat de effectiviteit van inspanningen en activiteiten gemeten kunnen worden.
•  Opzetten Positionering en propositie Gietbouw. Ontwerpen huisstijl Gietbouw.
•  Bekendheid opbouwen van het Gietbouw Platform aan alle toeleveranciers van Gietbouw.

•  Vertrouwen creëren bij de (deel-)aanbieders voor een gezamenlijke, eenduidige promotie van de bouwmethode.
•  Gezamenlijk vaststellen van een doelstelling en positionering van Gietbouw.
•  Kennisverspreiding van de Gietbouw bouwmethode in zijn totaliteit en van minder bekende onderdelen in het bijzonder.
•  In kaart brengen van de afnemersmarkt en kennis adopteren die daar aanwezig is en deze delen met de overige aanbieders.
•  Het gezamenlijk tot stand brengen van innovaties, verbeteringen van de bouwmethode.
•  De Gietbouwsystemen toepasbaar maken voor de geldende marktvraag.

2. Ontwikkelen van communicatiemiddelen met meer inhoudelijke kennis omtrent gietbouw

•  Algemene brochure over de bouwmethode.
Opzetten en laten uitvoeren van een algemene brochure Gietbouw.
Het tot stand brengen van een standaard document Gietbouw waar alle betrokken partijen zich in konden vinden.
Deze publicatie is in werkgroepverband tot stand gebracht in samenwerking met vertegenwoordigers van:
•  grondstoffenleveranciers,
•  betonmortelleveranciers,
•  bekistingsleveranciers,
•  wapeningsleveranciers,
•  bouwadviseurs,
•  architecten,
•  aannemers en onderaannemers.

•  Beursdeelname op Bouwbeurzen
Concept en beurscoördinatie
Medewerking als standbemanning van aannemers, betonmortelcentrales, onderaannemers, bekistingsadviseurs e.a.

•  Gietbouw Nieuws
Uitgever en productie Gietbouw Nieuws
Oplage 12.500 ex., 4 keer per jaar,

•  Gietbouw Details Geluidwering
Concept en coördinatie publicatie boekwerk en cd-rom

•  Gietbouw Gids
Verzamelen van adressen en bijbehorende data van alle betrokken bedrijven en vermelden in eerste instantie in een handzaam adresboek later ook in een database op internet.


•  Gietbouw infolijn
Opzet, bekendheid creëren en coördinatie van de Gietbouw infolijn, een telefonische helpdesk.


Klik op foto voor groot formaat
•  Websites
Concept en coördinatie; Duurzaam bouwen in Gietbouw; http://www.dubobeton.nl/
Concept en redactielid Gietbouwsite; http://www.gietbouwcentrum.nl/•  Videoproducties
Videoproducties en instructiefilms " Wat is gietbouw en hoe werkt het"
Concept en coördinatie productie van de gietbouwsystemen wanden-breedplaat en tunnelgietbouw


•  Documentatie, folders
Concept en uitvoering diverse uitgaven:
Folder Geluid en Wonen
Folder Construeren met Gietbouw
Folder Klantgericht bouwen met Gietbouw
Folder Lagetemperatuursystemen
Brochure Consumentgericht bouwen met Gietbouw
Brochure Flexibel bouwen in Gietbouw
Brochure Duurzaam bouwen


•  Sales portfolio
Concept en uitvoering web-based gestuurde interne productinformatie over de bouwmethode.
Interne documentatie voor de adviseurs van de betoncentra, leden van de VOBN, leden van de VSBG, leden van de VSB etc.
Vertalen van marketinginformatie Gietbouw bouwmethode voor de adviseurs.

3. Regionale adviescentra

In een business to business-markt waarbij het gaat om investeringsgoederen zijn communicatiemiddelen en een goed product niet voldoende om de markt te bewerken. Zo ook bij de Gietbouw bouwmethode. Naast een grote hoeveelheid communicatiemiddelen kan persoonlijke voorlichting niet ontbreken.
Vandaar dat na een voorbereidende periode van bijna drie jaar de tijd gekomen was om persoonlijke communicatie in de campagne in te brengen.

Opzet regionale centra
•  Opzet eerste businessplannen
•  Verzamelen van regionale marktinformatie
•  Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers
•  Ondersteunen van adviseurs regionale centra
•  Samenstellen van benodigde promotiemateriaal
•  PR-programma
•  Promoten van de betoncentra
•  Voorbereiden jaarplannen
•  Specifieke communicatiemiddelen


4. Ontwikkeling en innovatie

Aan de hand van een procesanalyse van de Gietbouw bouwmethode en een opgave van knelpunten door bouwtechnologen, is een ontwikkelingsplan opgesteld.
Actiepunten uit het plan:

 • Aantrekken van werkgroepleden bij diverse instanties en partijen 
 • Zorgdragen voor draagvlak van mogelijke oplossingen
 • Concipiëren van een communicatiestrategie naar diverse doelgroepen
 • Stimuleren van overige partijen tot innovatieve ontwikkelingen
 • Public relationsprogramma rondom de gekozen en gevonden ontwikkelingen

Innovatie en ontwikkeling van de bouwmethode is een ongoing proces. Eenmaal ingezet moet continuïteit gewaarborgd worden door resultaat, aandacht en stimulering inzet van alle partijen.


5. Resultaat tot 2004

Het belangrijkste resultaat is dat Gietbouw weer "leeft", dat het de moeilijke marktomstandigheden kan overleven door een aanzienlijk hoger marktaandeel.

Resultaatgebieden.

•  Een geoliede organisatie waar de toeleveranciers en klanten alle vragen over de bouwmethode Gietbouw kunnen stellen
•  Grote hoeveelheid beschikbare kennis van de diverse systemen
•  Veel voorlichtingsmateriaal, documentatie en interactieve hulpmiddelen
•  Een regelmatige stroom van informatie en nieuws over de bouwmethode
•  Grotere vorm van samenwerking bij leveranciers onderling richting klant
•  Toenemende belangstelling van het onderwijs voor de bouwmethode
•  Een groeiend aantal gietbouwende bouwers
•  Behoud schaalgrootte die interessant genoeg is voor investeringen bij alle toeleveranciers
•  Een groeiende bekendheid van de bouwmethode en beschikbare kennis
•  Een groeiend marktaandeel in een krimpende markt

De campagne is in de jaren 2005 tot 2008 voortgezet met voornamelijk de reeds eerder ontwikkelde middelen. De organisatie is verder geprofessionaliseerd waardoor het nog steeds een positief effect heeft op het marktaandeel dat op het hoge niveau is gebleven.  

Meer info op aanvraag beschikbaar.