Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

In artikel 12 Wet Bescherming Persoonsgegevens is een algemene geheimhoudingsbepaling opgenomen voor eenieder die kennisneemt van persoonsgegevens en die al niet reeds uit hoofde van functie of beroep verplicht is tot geheimhouding.

De onderstaande geheimhoudingsverklaring wordt gebruikt in de relatie tussen de Onderzoeksorganisatie en haar medewerker, ook als deze niet in dienst van de Onderzoeksorganisatie.

Geheimhoudingsverklaring

1. Medewerker is uitdrukkelijk verplicht om alle persoonsgegevens die hij verzamelt en verwerkt ten behoeve van een onderzoek ten stelligste geheim te houden.
2. Voorts is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
3. Medewerker zal alleen persoonsgegevens verkregen uit onderzoek ter beschikking stellen aan geautoriseerde functionarissen van de onderzoeksorganisatie, tenzij een wettelijk voorschrift verplicht tot mededeling.

Bron marktonderzoeksassociatie

Gedragscode voor onderzoek en statistiek zie www.marktonderzoekassociatie.nl/info2_main.html